Disclaimer NL EXPO B.V.

Hierbij vindt u de disclaimer van www.nlexpo.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door NL EXPO B.V.
In deze disclaimer geven wij onder andere aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Het gebruik van de informatie op deze website is toegestaan zolang u de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NL EXPO B.V. is het niet toegestaan tekst, foto’s, afbeeldingen, logo’s of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NL EXPO B.V.

GEEN GARANTIE OP JUISTHEID
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als ‘typefout’, vormen nooit een aanleiding om een koopovereenkomst met NL EXPO te mogen claimen of veronderstellen.

De informatie en/of producten op onze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. NL EXPO B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

WIJZIGINGEN
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie altijd op deze pagina van www.nlexpo.nl terug.

Website by Webroots